Call Center 1183
คำศัพท์ที่ต้องรู้ ก่อนซื้อประกันโรคร้ายแรง

คำศัพท์ที่ต้องรู้ ก่อนซื้อประกันโรคร้ายแรง

ในยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาสุขภาพต่างๆ หรือความมั่นคงทางการเงิน ในสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างก็ต้องวางแผนกันในระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องของการเงินที่ต้องรัดกุม รอบคอบเป็นพิเศษ

การมีประกันสุขภาพ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยลดความเสี่ยง เพราะหากคุณต้องล้มหมอนนอนเสื่อจากปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ อย่างน้อยก็จะยังสามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น แผนประกันสุขภาพที่คุ้มค่า และ เหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรมองหาเป็นอย่างแรก

โดยเฉพาะประกันโรคร้ายแรง ที่จะครอบคลุมการรักษาในทุกระยะของโรคร้ายแรงต่างๆ แต่ยิ่งมีความสำคัญมาก ก็ยิ่งทำให้ตัดสินใจซื้อยาก เพราะหลายคนก็ยังคงกังวลว่าจะเริ่มต้นหาข้อมูลอย่างไร จะเลือกประกันโรคร้ายแรงแบบไหนที่น่าจะเหมาะสม หรือถ้าจะต้องซื้อประกันโรคร้ายแรงจะต้องพิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้าง


วันนี้ Tune Protect Thailand จึงอยากให้ข้อมูลเกี่ยวกับสเต็ปแรกของการเลือกซื้อประกัน ด้วย คำศัพท์ที่ต้องรู้ ก่อนซื้อประกันโรคร้ายแรง เพื่อให้คุณสามารถทำความเข้าใจรูปแบบแผนประกัน และ พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับได้มากที่สุด


1. ประกันโรคร้ายแรง

หมายถึงแผนประกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงที่คนไทยมักจะเป็นกัน เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคเบาหวาน โรคไตและตับ ฯลฯ โดยจุดเด่นของประกันโรคร้ายแรง คือ วงเงินการคุ้มครองสูง แต่เบี้ยประกันต่ำ เมื่อเทียบกับประกันสุขภาพโดยทั่วไป เพราะเป็นประกันที่เจาะจงคุ้มครองโรคร้ายแรงโดยเฉพาะ

ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบของประกันสุขภาพที่มีความสำคัญ และ เป็นตัวช่วยที่จะดูแลคุณในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับโรคร้าย ที่นอกจากจะทำลายทั้งสุขภาพกาย และ สุขภาพใจแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงกว่าโรคทั่วไปอีกด้วย เพราะยิ่งตรวจพบช้า การลุกลามของโรคก็จะยิ่งมากขึ้น ส่งผลให้ต้องใช้กระบวนการการรักษาเฉพาะทางจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


2. แผนประกัน

หมายถึงการแบ่งประเภทของประกันในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนประกันโรคร้ายแรง แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผนประกันภัย COVID-19 แผนประกันภัยการเดินทาง แผนประกันสำหรับที่อยู่อาศัย ฯลฯ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีรายละเอียด และ ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้คุณสามารถเลือกพิจารณาประกันในรูปแบบที่ต้องการได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น


3. กรมธรรม์

หมายถึงเอกสารที่ระบุรายละเอียดของประกันฉบับนั้นๆ ที่บริษัทประกันได้ทำข้อตกลงไว้กับผู้ทำประกัน เช่น ระยะเวลาการคุ้มครอง เบี้ยประกัน รายละเอียดการคุ้มครอง เงินชดเชย ผู้รับผลประโยชน์ และ เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรต้องอ่านและพิจารณาให้ครบถ้วนก่อนการซื้อประกัน


4. ผู้เอาประกัน

หมายถึงผู้ที่ทำสัญญาร่วมกับบริษัทประกัน หรือ ผู้ทำประกันนั่นเอง โดยผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันตลอดระยะเวลาตามกรมธรรม์


5. ผู้รับผลประโยชน์

หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ผู้ทำประกันระบุไว้ว่าจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากประกันฉบับนี้ หากผู้ทำประกันเสียชีวิต โดยสามารถระบุเป็นพ่อแม่ คู่สมรส หรือ บุตรก็ได้


6. ความคุ้มครอง

หมายถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ประกันจะต้องได้รับภายใต้เงื่อนไขของแผนประกันนั้นๆ เช่น การได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย วงเงินคุ้มครองสูงสุด รายละเอียดค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยรายวัน ประเภทของโรคที่ครอบคลุมการรักษา รวมถึงบริการเพิ่มเติมต่างๆ ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าประกันของแต่ละบริษัท


ความคุ้มครอง ประกันโรคร้ายแรง


7. สินไหมทดแทน

หมายถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับตามรายละเอียดเงื่อนไขของแผนประกัน เช่น เงินค่ารักษาพยาบาล เงินค่าชดเชยต่างๆ หรือ เงินประกันที่จะได้รับเมื่อเสียชีวิต


8. ระยะเวลารอคอย, ระยะเวลาเอาประกัน

ระยะเวลารอคอย หมายถึงช่วงเวลาที่ประกันยังไม่คุ้มครอง หากผู้ทำประกันเกิดการล้มป่วย หรือ อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขของประกัน มีขึ้นเพื่อป้องกันการทำประกันภายหลังที่รู้ว่าเจ็บป่วย หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นช่วงรอคอยก่อนการเริ่มการคุ้มครอง ซึ่งเป็นเวลากี่วันจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแผนประกันนั้นๆ

ระยะเวลาเอาประกัน หมายถึง ช่วงเวลาความคุ้มครองที่ระบุไว้ในแผนประกัน เช่น 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี หากยังอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ผู้ทำประกันก็จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของแผนประกันนั้นๆ


9. ค่าห้องและค่าอาหาร

หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าห้องพัก หรือ ค่าเตียง รวมถึงค่าอาหาร เมื่อผู้ทำประกันต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแบบนอนพักค้างคืน โดยวงเงินความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับแต่ละแผนประกัน


10. ชดเชยรายวัน

หมายถึงเงินทดแทนสำหรับการชดเชยในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาตัว และไม่สามารถจะไปทำงานตามปกติได้


11. ทุนประกัน

หมายถึงจำนวนเงินที่บริษัทประกันตกลงจ่ายให้กับผู้ทำประกัน เมื่อครบสัญญาตามกรมธรรม์ หรือ เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต


12. เงินคืน

หมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ทำประกันจะได้รับเมื่อชำระเบี้ยประกันครบตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในกรมธรรม์ เป็นจำนวนเงินที่ระบุไว้ชัดเจน และ ผู้ทำประกันจะทราบก่อนล่วงหน้าทั้งจำนวนเงิน และ ระยะเวลาการได้คืน รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ จากรายละเอียดของแผนประกันนั้นๆ


คำศัพท์ที่ต้องรู้ก่อนการซื้อประกันร้ายแรงที่ได้เอามาฝากในวันนี้ คงทำให้หลายๆ คนพอจะเข้าใจ และ สามารถพิจารณาประกันที่เหมาะสมกับตัวเองได้มากขึ้น โดยเฉพาะประกันโรคร้ายแรงที่ถือเป็นแผนประกันสำคัญอันดับต้นๆ

ด้วยความห่วงใยสุขภาพของทุกคน Tune Protect Thailand จึงขอแนะนำ myFlexi CI ประกันโรคร้ายแรง ที่ตอบโจทย์ความเสี่ยงของ 5 กลุ่มโรคร้ายแรง ด้วยวงเงินคุ้มครองที่คุ้มค่า


ประกันโรคร้ายแรง, ประกันมะเร็ง


ทำไมถึงต้องเลือกประกันโรคร้ายแรง myFlexi CI จาก Tune Protect

  • คุ้มครองโรคร้ายทุกระยะ : ตรวจเจอระยะไหนก็คุ้มครอง ด้วยวงเงินสูงสุดกว่า 3,000,000 บาท*
  • เลือกความคุ้มครองที่ใช่ : สามารถเลือกกลุ่มโรคร้ายแรงที่คุณกังวลได้ ทั้ง โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคไตและตับ โรคเบาหวาน หรือ บาดแผลฉกรรจ์
  • เลือกแผนได้ตามงบ : สามารถปรับลดเบี้ยประกันได้ตามไลฟ์สไตล์ และ ภาระค่าใช้จ่าย
  • มีค่าชดเชยรายวัน : มีเงินชดเชยจากกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล รวมถึงค่าพยาบาลพิเศษ

*เงื่อนไขแตกต่างกันตามแต่ละแผนประกัน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


รวมถึงบริการพิเศษสำหรับลูกค้า Tune Protect โดยเฉพาะ กับ myEliteDoctor บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ระดับโลก เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงทางเลือกในการรักษาที่ดีที่สุด และ Health2GO บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งทางแชท ออดิโอคอล และ วิดีโอคอล ไม่ว่าจะเจ็บป่วยอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็รับคำปรึกษาได้ฟรี


แถมด้วย Promotion TOP 3 SHOP ฟรี! โปรโมชั่นประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้มสำหรับคุณโดยเฉพาะ

  • Top 1 โค้ดส่วนลด Lazada 700 บาท (50 รางวัล) รวมมูลค่า 35,000 บาท สำหรับผู้ที่ซื้อลำดับที่ 1-50 กรมธรรม์แรก
  • Top 2 Cafe Amazon Gift Card 300 บาท (100 รางวัล) รวมมูลค่า 30,000 บาท สำหรับผู้ที่ซื้อลำดับที่ 51-150 กรมธรรม์
  • Top 3 Gift Card Lotus 100 บาท (250 รางวัล) รวมมูลค่า 25,000 บาท สำหรับผู้ที่ซื้อลำดับที่ 151-400 กรมธรรม์

เพียงซื้อประกันโรคร้ายแรง myFlexi CI บนเว็บไซต์ Tune Protect Thailand ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)


เพราะโรคร้ายแรงเป็นเหมือนฝันร้ายของทุกคน ยิ่งคุ้มครองมากก็ยิ่งอุ่นใจ ด้วยตัวช่วยดีๆ ที่ทั้งคุ้มค่า และ ครอบคลุม กับการคุ้มครองที่ใช่ ด้วยเบี้ยประกันสบายกระเป๋า myFlexi CI ประกันโรคร้ายแรง จาก Tune Protect


คำเตือน:

*ดำเนินการโดย บริษัท เกรท ฟอร์ทูน โบรกเกอร์ จำกัด นายหน้าประกันวินาศภัย

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
บทความที่เกี่ยวข้อง

สัญญาณอันตราย อาจเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง

สัญญาณอันตราย อาจเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง

หากร่างกายส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหล่านี้ คุณอาจเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง ควรรีบปรึกษาแพทย์และเตรียมวางแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายด้วย ประกันโรคมะเร็ง เพื่อคลายกังวลจากโรคร้ายในอนาคต

เลือกซื้อประกันโรคร้ายแรงอย่างไรให้คุ้มค่า

เลือกซื้อประกันโรคร้ายแรงอย่างไรให้คุ้มค่า

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซื้อประกันโรคร้าย ประกันโรคร้ายแรง ที่ไหนดี หรือจะเลือกแผนประกันที่คุ้มค่าได้อย่างไร Tune Protect Thailand ขออาสาแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ทำประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดี ที่ครอบคลุมคุ้มครอง คุ้มค่า

ทำประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดี ที่ครอบคลุมคุ้มครอง คุ้มค่า

ทำประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดี ที่คุ้มครองครอบคลุมและคุ้มค่า เลือกทำประกันโรคร้ายแรงแบบไหนต้องดูที่อะไรบ้าง และแนะนำแผนประกันโรคร้ายแรงที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณกำลังมองหา