Call Center 1183
ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง

เบาหวาน โพรเทค

 • โคม่าจากโรคเบาหวาน รับสูงสุด 2,000,000 บาท*
 • คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 - 65 ปี
 • รับเงินชดเชยกรณีผู้ป่วยใน IPD สูงสุด 30 วัน
 • ฟรี! เข้าใช้โปรมแกรมสุขภาพ Dfit และโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

กรมธรรม์ประกันภัย

 1. รายละเอียด
 2. เลือกแผน
 3. ตอบคำถาม
 4. ข้อมูลส่วนบุคคล
 5. ยืนยันข้อมูลและชำระเงิน
กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณเบี้ยและความคุ้มครอง

โปรดใส่ข้อมูลของคุณ


โปรดกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) ?การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาหาดัชมีมวลกาย โดยใช้โปรแกรมวัดค่าความอ้วนข้างต้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 - 65 ปี
 2. ไม่เคยตรวจพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ ชนิดที่ 2 มาก่อนการเอาประกันภัย
 3. ผู้เอาประกันภัยไม่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือประกันภัยสุขภาพ หรือประกันชดเชยรายได้ หรือประกันภัยโรค ร้ายแรง หรือถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำหรับการประกันภัยดังกล่าว
 4. ผู้เอาประกันภัยไม่เคยเป็นหรือเคยมีอาการ หรือเคยได้รับการรักษา หรือขณะนี้รับการรักษาอยู่ หรือเคยได้รับการบอกเล่าจากแพทย์ ด้วยโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตับหรือทางเดินน้ำดี (รวมทั้งไวรัสตับอักเสบ B/C) โรคเลือด วัณโรค โรคหลอดเลือดสมอง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือโรคระบบทางเดินอาหารอื่นๆ หรือพิการทางร่างกาย
 5. บิดามารดาและ/หรือพี่น้องของผู้เอาประกันภัยไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนอายุ 60 ปี
 6. ผู้เอาประกันภัยมีดัชนีมวลกาย (BMI - Body Mass Index) ไม่เกิน 35 (คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง)
 7. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน
 8. ผู้เอาประกันภัยสามารถทําประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
 9. ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพ
 10. เป็นบุคคลที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 11. ท่านสามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 12. ผู้ที่สามารถใช้บริการ โปรแกรมสุขภาพ Dfit ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Dfit ตามแผนประกัน เบาหวาน Protect (Bao wan protect) ที่ท่านเลือกไว้

หมายเหตุ

 1. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 2. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว
 3. ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง
 4. เบี้ยและแผนประกันภัยดังกล่าว ใช้เฉพาะการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และทางโทรศัพท์เท่านั้น
 5. เบี้ยประกันภัยเบาหวาน Protect (ประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวาน) ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

Q&A

คำถามที่พบบ่อย

การซื้อผลิตภัณฑ์

 • ประกันภัย เบาหวาน Protect (ประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวาน) มีจุดเด่นความคุ้มครองอะไรบ้าง

  ประกันภัย เบาหวาน Protect (ประกันคุ้มครองโรคเบาหวาน) ให้ความคุ้มครอง
  1. การป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 / ตรวจพบเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 เป็นครั้งแรก
  2. ตรวจเบาหวานเข้าจอประสาทตา 1 ข้าง หรือ 2 ข้าง
  3. การเจ็บป่วยขั้นรุนแรงอันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน
  4. ภาวะโคม่าจากโรคเบาหวาน
  5. การชดเชยรายวันผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน
  6. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

 • คุณสมบัติของผู้สมัครประกันภัย เบาหวาน Protect (ประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวาน) มีอะไรบ้าง

  1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-65 ปี
  2. คนไทยหรือคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  3. ไม่เคยตรวจพบเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ ชนิดที่ 2 มาก่อนการเอาประกันภัย
  4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทําประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
  5. ต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 35

 • ชาวต่างชาติสามารถซื้อประกันภัย เบาหวาน Protect (ประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวาน) ได้หรือไม่

  ซื้อได้ แต่ต้องมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

 • มีประวัติเจ็บป่วยมาก่อน สามารถทำประกันเบาหวานได้หรือไม่

  ผู้ที่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น ๆ มาก่อน (ยกเว้นโรคความดันโลหิต โรคหัวใจ,โรคไขมันในเลือดสูง,ความดันโลหิตสูง,โรคไต, โรคตับหรือทางเดินน้ำดี (รวมถึงโรคตับอักเสบบี/ซี), โรคเลือด, วัณโรค, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคพิษสุราเรื้อรัง, แผลในกระเพาะอาหาร หรือทางเดินอาหารอื่น ๆ) สามารถสมัครเพื่อรับความคุ้มครองจากประกันภัย เบาหวาน Protect (ประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวาน) ได้ แต่จะไม่ครอบคลุมถึงการเจ็บป่วยหรืออาการที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย

ขั้นตอนการแจ้งเคลม และเอกสารที่ต้องใช้

 • ขั้นตอนการเคลมต้องทำอย่างไร และสามารถติดต่อใครได้

  ขั้นตอนการเคลม:
  1. เตรียมเอกสารตามเรื่องที่ต้องการเรียกร้องผลประโยชน์ คลิกดูได้ที่นี่
  2. ดาวน์โหลดเคลมฟอร์ม คลิกดาวน์โหลด และ แจ้งเคลมผ่านอีเมลได้ที่ [email protected]
  3. ส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดทางไปรษณีย์มาที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 • หลังจากที่ฝ่ายสินไหมทดแทนได้รับเอกสารเคลมครบถ้วนแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าสินไหมทดแทนภายในกี่วัน

  ฝ่ายสินไหมทดแทนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ เบาหวานโพรเทค จะได้รับบริการเสริม 1 ครั้งต่อปี เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

 • 1. การใช้บริการตรวจน้ำตาลในเลือด (Blood Sugar Test) สามารถทำได้อย่างไรบ้าง

  • เข้ารับการตรวจเลือด ( Blood Test ) ณ โรงพยาบาลที่ท่านเลือกไว้
  • แสดงโค้ดตรวจเลือดที่ได้รับจากทูนโพรเทค ประเทศไทย ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนของโรงพยาบาล
  • เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสิทธิ์การใช้บริการ
  • ผู้เอาประกันเข้ารับการตรวจเลือดตามโปรแกรมที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผู้เอาประกันรอรับผลการตรวจเลือดจากโรงพยาบาล
 • 2. Dfit Program (Powered by Naluri) เข้าใช้งานแอปพลิเคชันอย่างไร

  ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงบนโทรศัพท์มือถือของท่าน
  1. คลิก ปุ่ม “ลงทะเบียน” บนหน้าเว็บไซต์ Dfit Program https://www.naluri.life/th/
  2. กรอก หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัยเบาหวาน Protect (Bao Wan Protect)
  3. ดาวน์โหลด Naluri แอปพลิเคชันบน Google Play Store หรือ Apple Store
  4. เริ่มสร้างบัญชีส่วนตัวของคุณเองได้เลย!

 • 3. Dfit Program (Powered by Naluri) Application นี้มีประโยชน์อย่างไร

  • มีโปรแกรมตรวจสุขภาพ
  • สามารถปรึกษาพูดคุยกับโค้ชของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ช่วยควบคุมดูแลโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจ
  • ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาพจิตใจที่ดี
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเบาหวาน Protect (ประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวาน) ต้องการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว ต้องดำเนินการอย่างไร

  • สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล [email protected] หรือโทร 1183
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเบาหวาน Protect (ประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวาน) ต้องการเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ต้องทำอย่างไร

  • สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล [email protected] หรือโทร 1183

คำถามอื่นๆ

 • กรมธรรม์ประกันภัยเบาหวาน Protect (ประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวาน) การันตีการต่ออายุหรือไม่

  ไม่การันตีการต่ออายุ

 • กรมธรรม์ประกันภัยเบาหวาน Protect (ประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวาน) เบี้ยคงที่หรือไม่

  เบี้ยประกันภัยปีต่อไป เป็นไปตามอายุ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเบี้ยประกันภัย เมื่อถึงกำหนดปีต่ออายุกรมธรรม์

 • การปฏิเสธการต่ออายุ กรมธรรม์ประกันภัยเบาหวาน Protect (ประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวาน)

  บริษัทฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธการต่ออายุ กรมธรรม์ประกันภัยเบาหวาน Protect ก็ต่อเมื่อ
  1. ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากโรคเบาหวานชนิดที่ 1
  2. ผู้เอาประกันภัยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามแอพพลิเคชั่น Dfit อย่างเคร่งครัด หรือผู้เอาประกันภัยที่มีอาการของโรคเบาหวานที่แย่ลงอย่างชัดเจน

 • เบี้ยประกันภัยเบาหวาน Protect (ประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวาน) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

  ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

 • ช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. โทร: 1183 ฝ่ายบริการลูกค้า
  2. สอบถามผ่าน Facebook Page: Tune Protect Thailand
  3. LINE Official: @tuneprotect Thailand
  4. อีเมล: [email protected]

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ