Call Center 1183

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของเอกสารฉบับนี้ (“เงื่อนไขการใช้งาน”) ใช้บังคับกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตลอดจนบริการที่จัดหาไว้ในระบบและอุปกรณ์ดังกล่าวโดยบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ทูน โพรเทค”) (“เว็บไซต์ทูน โพรเทค”) เมื่อท่านเข้าถึงหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์ทูน โพรเทค (นอกเหนือจากการอ่านเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้เป็นครั้งแรก) เราถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน ท่านสามารถยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ทูน โพรเทค หากท่านมีความประสงค์ที่จะเข้าใช้งานหรือใช้บริการในเว็บไซต์ทูน โพรเทค ท่านตกลงยอมรับข้อผูกพันของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับบริการดังกล่าวเป็นการเฉพาะด้วยเช่นกัน

คำนิยาม

เว็บไซต์ทูน โพรเทค คือ บริการออนไลน์ในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ ซึ่งดำเนินการโดยทูน โพรเทคทางอินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วยข้อมูล บริการ และเนื้อหาที่ให้บริการโดยทูน โพรเทค บริษัทในเครือ และผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ

การแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ทูน โพรเทคสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยมีผลบังคับใช้ทันที ท่านต้องอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ดังนั้น ท่านควรอ่านเนื้อหาในหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อทบทวนเงื่อนไขการใช้งานฉบับปัจจุบันที่ผูกพันท่าน หากท่านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้งาน กรุณายุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และ/หรือการใช้บริการนี้ทันที

การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์

ทูน โพรเทคสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ทูน โพรเทคโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ ทูน โพรเทคขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือยุติการให้บริการเว็บไซต์ทูน โพรเทค

ลิงก์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ทูน โพรเทคอาจมีลิงก์หรือทำการเชื่อมโยงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการภายนอก ทูน โพรเทคไม่รับรองและปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเห็น คำแนะนำ คำแถลง ผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อเสนอ หรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดที่แสดงหรือให้ไว้โดยบุคคลที่สามและผู้ใช้งานเว็บไซต์ทูน โพรเทค เนื่องจากไม่ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ทูน โพรเทค จัดทำขึ้น และทูน โพรเทคไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความมีประโยชน์ของเนื้อหา หรือความสามารถในการขาย หรือความเหมาะสมต่อจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ ทูน โพรเทคไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านใช้ข้อมูลที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ทูน โพรเทค

วัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ทูน โพรเทคเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ห้ามไม่ให้มีการถ่ายโอนและ/หรือการลงประกาศข้อความใดก็ตามที่มีเนื้อหาเป็นการละเมิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัสดุที่มีลิขสิทธิ์ วัสดุที่ทางกฎหมายถือว่ามีลักษณะเป็นการข่มขู่หรือลามกอนาจาร ดูหมิ่น หรือวัสดุที่ได้รับการคุ้มครองในฐานความลับทางการค้า หรือไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากทูน โพรเทคก่อน ภาพหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่มีการโฆษณาหรือวัสดุที่เข้าข่ายเป็นการชักจูงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสมาชิกภาพ หรือการสมัครใช้บริการข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่งของทูน โพรเทค ซึ่งรวมถึงลิงก์หรือการเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ในเว็บไซต์ของทูน โพรเทค หากการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ต้องห้าม หรือขัดขวางผู้ใช้งานอื่นๆ ของเว็บไซต์ของทูน โพรเทค

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ทูน โพรเทค ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ กราฟิก ตราสัญลักษณ์ ปุ่ม สัญลักษณ์ รูปภาพ วิดีทัศน์ ดนตรี และเสียงได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ไซเบอร์ และเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ห้ามไม่ให้มีการใช้ ตีพิมพ์ ส่งต่อ ปรับเปลี่ยน โอนย้าย หรือขายส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาบนเว็บไซต์ทูน โพรเทค หรือสร้างงานต่อเนื่องหรือในลักษณะที่เป็นการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาบนเว็บไซต์ทูน โพรเทค โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากทูน โพรเทคและเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าวเพื่อใช้งานเป็นการส่วนตัวได้เท่านั้น และไม่นำไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือทางการค้าโดยเด็ดขาด ท่านจะต้องไม่ทำการอัปโหลด ลงประกาศ หรือเผยแพร่ด้วยวิธีการอื่นซึ่งวัสดุที่ได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ บนเว็บไซต์ทูน โพรเทค โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว และต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทูน โพรเทค หากท่านทำการเผยแพร่เนื้อหาบนพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์ทูน โพรเทค เราถือว่าท่านได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาให้สิทธิและใบอนุญาตแก่ทูน โพรเทค ในการใช้ ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน ประยุกต์ ตีพิมพ์ แปล และเผยแพร่วัสดุดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน นอกจากนี้ ท่านยังอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ทูน โพรเทคสามารถเข้าถึง ดู เก็บ หรือทำซ้ำซึ่งวัสดุดังกล่าวเพื่อการใช้งานส่วนตัวด้วย และท่านมอบสิทธิแก่ทูน โพรเทคในการแก้ไข ทำซ้ำ ตีพิมพ์ และจำหน่ายวัสดุที่ท่านสร้างขึ้นบนเว็บไซต์ทูน โพรเทคอีกด้วย

การปฏิเสธความรับผิด

เนื้อหาของเว็บไซต์ทูน โพรเทคเป็นเนื้อหาที่แสดงไว้ในปัจจุบันเท่านั้น ดังนั้น ท่านเข้าใจและยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์ทูน โพรเทคถือเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ทูน โพรเทค พนักงาน ตัวแทนของทูน โพรเทค ผู้ให้บริหารเนื้อหาภายนอกหรือผู้ค้าไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของทูน โพรเทคจะไม่หยุดชะงัก ปราศจากข้อบกพร่อง หรือปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอันเป็นอันตรายอื่น ๆ และไม่รับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ทูน โพรเทค หรือความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือเนื้อหาของข้อมูล บริการ หรือสินค้าที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ทูน โพรเทค ทูน โพรเทคไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายทางตรง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายสืบเนื่องอื่น ๆ หรือค่าเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียกำไร การใช้ ข้อมูล ค่าสิทธิ หรือมูลค่าอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขฉบับนี้ การใช้งานเว็บไซต์ทูน โพรเทคหรือวัสดุ เครื่องหมายที่มีใบอนุญาต หรือข้อมูล สินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ทูน โพรเทค ไม่ว่าทูน โพรเทคจะรับทราบเกี่ยวกับความเป็นไปที่จะเกิดค่าเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ท่านตกลงที่จะป้องกัน ชดใช้ ปกป้อง และคุ้มครองทูน โพรเทค ตลอกจนพนักงาน ตัวแทน ผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอกหรือผู้ค้าของทูน โพรเทคจากการเรียกร้อง ความรับผิด การสูญเสีย ค่าใช้จ่ายและข้อเรียกร้องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความในอัตราที่เหมาะสม ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ทูน โพรเทค หรือการละเมิดหรือกระทำผิดเงื่อนไขฉบับนี้

การควบคุมตรวจสอบ

ทูน โพรเทคมีสิทธิในการตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ทูน โพรเทค เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินการที่กำหนดโดยทูน โพรเทคหรือไม่ และเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำขอที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาล ทูน โพรเทคมีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข ปฏิเสธการลงประกาศบนเว็บไซต์ทูน โพรเทค โดยไม่จำกัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ทูน โพรเทคมีสิทธิ์นำเนื้อหาใด ๆ ก็ตามออกจากเว็บไซต์ทูน โพรเทค หากทูน โพรเทคพิจารณาแล้วว่าวัสดุดังกล่าวละเมิดข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ หรือมีลักษณะอันไม่เป็นที่พึงพอใจในรูปแบบอื่น ๆ

การยกเลิกการใช้งาน

ท่านสามารถยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์ทูน โพรเทคเมื่อใดก็ได้ โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ทูน โพรเทคมีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีและ/หรือการใช้งานเว็บไซต์ทูน โพรเทคของท่านได้ตลอดเวลาโดยมีหรือไม่มีเหตุผล โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก็ได้ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ทูน โพรเทคพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านมีการกระทำอันไม่เป็นที่ยอมรับ หรือในกรณที่ท่านกระทำผิดเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินการของเว็บไซต์ทูน โพรเทคตามที่ทูน โพรเทคกำหนดถือเป็นความเข้าใจและข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและทูน โพรเทคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของเงื่อนไขฉบับนี้ และแทนที่ข้อตกลงทั้งที่เป็นวาจาและลายลักษณ์อักษรทั้งหมดที่คู่สัญญาได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของเงื่อนไขฉบับนี้ เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้จะถูกตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และท่านตกลงยอมรับเขตอำนาจเด็ดขาดของศาลแห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการพิจารณาคดีหรือระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้