ประกันการเดินทาง ครอบคลุมทุกการเดินทาง ทั้งภายในและต่างประเทศ
Call Center 1183
ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง

ทูน ไอพาส

 • คุ้มครองเนื่องจากเจ็บป่วยจาก COVID-19 สูงสุด 700,000 บาท
 • เบี้ยประกัน 2,250 บาท(สำหรับ 14 วัน)
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสูงสุด 1,500,000 บาท

 

ซื้อเลย

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

กรมธรรม์ประกันภัย

ไอสมายด์

 • Coverage in case of Loss of Life from accident up to 1,000,000 THB*
 • Medical Expenses up to  400,000 THB*
 • Cover for emergency evacuation up to 2,000,000 THB*
 • Free! Health2GO Online Doctor Consultation*
 • Coronavirus Disease (Covid-19) are included in all plans for medical treatment.
 • Premium start 195 THB* (For 7 days)

 

BUY NOW

 

Download Brochure

Policy Wording

ไอ ทราเวล ประกันเดินทางต่างประเทศ

 • คุ้มครองอุบัติเหตุและการเสียชีวิต สูงสุด 5 ล้านบาท*
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 4 ล้านบาท*
 • ไฟลท์ยกเลิก ตกเครื่อง หรือ ถูกยกเลิกการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
 • ทุกแผนคุ้มครองการรักษาจากไวรัส COVID-19
 • เงินชดเชย กรณียื่นวีซาไม่ผ่าน*

ซื้อเลย

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

กรมธรรม์ประกันภัย

 

ภายในประเทศ

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 3 ล้านบาท*
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 3 แสนบาท*
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉิน 3 ล้านบาท*
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 99 บาท*

ซื้อเลย

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

กรมธรรม์ประกันภัย