ประกันเดินทางต่างประเทศ ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ ทูน iTravel
Call Center 1183

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัททำการเก็บ รวบรวม และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ดำเนินการเก็บ ใช้ รวบรวม และประมวลผล ข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ รายละเอียดและเอกสารสำเนาการระบุตัวตน สถานภาพสมรส ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง
 • 2. รายละเอียดข้อมูลที่บริษัทดำเนินการติดต่อกับท่าน อาทิเช่น ข้อมูลส่วนบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ทำการติดต่อบริษัท หรือศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท เว็บไซต์ (Website) และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท (Application) รวมถึงหมายเลขที่ใช้ในการระบุตัวตนของท่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น IP Address
 • 3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน อาทิเช่น สมาชิกในครอบครัว หรือผู้รับผลประโยชน์ ผู้ชำระเบี้ยประกัน ผู้ถือกรมธรรม์ สมาชิกผู้เอาประกัน หรือบุคคลอื่นๆ
 • 4. ข้อมูลการติดต่อระหว่างท่านและบริษัท กรณีที่มีการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย แบบฟอร์ม อีเมล์ หรือการติดต่อประเภทอื่นๆ
 • 5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว อาทิเช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการเจ็บป่วย เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ รวมถึงภาวะทุพพลภาพ
 • 6. ข้อมูลด้านสุขภาพ และ/หรือข้อมูลทางการแพทย์ของท่าน เช่น ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการขอคำปรึกษา บันทึกทางการแพทย์ คำถามสุขภาพ หรืออื่นๆ
 • 7. ข้อมูลทางการเงิน หรือแหล่งที่มาของรายได้ และแบบฟอร์มวิเคราะห์การเงิน (Financial Need Analysis)
 • 8. ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบหลักการ รู้จักลูกค้า (Know Your Customer) หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า
 • 9. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกัน หรือสินไหมทดแทน
 • 10. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการซื้อผลิตภัณฑ์และการรรับบริการของท่านกับบริษัท หรือธุรกรรมของท่านกับบริษัท รวมถึงข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ทำไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
 • 11. ข้อมูลเกี่ยวของท่าน เพื่อนำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของท่าน ในการพัฒนา นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการประมวลผลเพื่อทำการวิเคราะห์ และการจัดทำโพรไฟล์ลิ่ง
 • 12. ข้อมูลของท่านที่บริษัทได้รับจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรืออื่นๆ
 • 13. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะดำเนินการเก็บ รวบรวม และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • 1. เพื่อการพิจารณารับประกันภัย ตามข้อกำหนดเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัท รวมถึงการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขอเอาประกันภัย และ/หรือกรมธรรม์ที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท และการจัดส่งกรมธรรม์แก่ท่าน
 • 2. เพื่อให้คำให้แนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท แก่ท่าน
 • 3. เพื่อดำเนินการอื่นใด เกี่ยวกับกรมธรรม์ของท่าน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การต่ออายุ การยกเลิกกรมธรรม์ หรือการจ่ายเงิน หรือชำระเงินตามกรมธรม์ การจัดการสินไหมทดแทน
 • 4. เพื่อจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกรมธรรม์ หรือการสมัครทำประกัน และเพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อท่าน เพื่อแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าภายใต้กรมธรรม์ของท่าน
 • 5. เพื่อการบริหารจัดการ และดำเนินงานของบริษัท และสอดคล้องภายใต้กฎหมายกำหนด และนโยบายของบริษัท
 • 6. เพื่อการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมกับบริษัท การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง การรู้จักลูกค้า ตามที่กฎหมายกำหนด
 • 7. เพื่อการจัดเก็บข้อมูลของท่านในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลท่าน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และการให้บริการบนแอปพลิเคชันของบริษัท และแพลตฟอร์มอื่นๆ
 • 8. เพื่อประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เพื่อวิเคราะห์การใช้งาน เพื่อการประเมิน หรือดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
 • 9. เพื่อจัดทำแบบสอบถาม วิเคราะห์ ฝึกอบรม และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
 • 10. เพื่อการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 11. เพื่อประโยชน์ในการให้บริการและความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน รวมถึงการให้คำปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Health2Go) และบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ (myEliteDoctor)
 • 12. เพื่อดำเนินการด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะสมแก่ท่าน รวมถึงกิจกรรมทางการตลาด การบริหารความสัมพันธ์ของท่านและบริษัท การนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน
 • 13. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือใช้บังคับ และปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล
 • 14. เพื่อดำเนินการชำระเบี้ยประกันภัย ชำระค่าบริการ หรือการจ่ายเงินใดๆ ตามกรมธรรม์ หรือการจ่ายสินไหมทดแทน เพื่อทำการติดต่อสื่อสารกับท่าน

ส่วนที่ 3การนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลดังกล่าวไม่ว่าอยู่ภายในประเทศไทย หรือต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

 • 1. ผู้ให้บริการของบริษัท อาทิเช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ บริษัทตรวจสอบบัญชี บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประเมินความเสียหาย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้จัดการการลงทุน ผู้พิจารณาสินไหมทดแทน
 • 2. บุคคลในครอบครัวของท่าน กรณีที่ท่านได้ร้องขอ หรือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
 • 3. หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานตามกฎหมาย
 • 4. พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือบุคคลใดก็ตามที่ได้กระทำการแทนบริษัท อาทิเช่น ตัวแทน นายหน้าประกันชีวิตเพื่อดำเนินการนำเสนอ ขาย จัดจำหน่าย หรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท
 • 5. บุคคลใดที่ได้รับการว่าจ้างหรือเข้าทำสัญญากับบริษัท เพื่อดำเนินการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการแก่ท่าน
 • 6. ผู้ถือกรมธรรม์
 • 7. สถาบันการเงิน หรือสถานพยาบาล
 • 8. บริษัทสำรวจภัย บริษัทสืบสวน บริษัทรับแจ้งเคลม
 • 9. เจ้าหน้าที่ตำรวจ, พนักงานอัยการหรือศาล, เจ้าพนักงานกรมบังคับคดี, เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ส่วนที่ 4 ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

ข้อมูลของท่าน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่าน ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นภายใต้นโยบายการจัดเก็บข้อมูลของบริษัท และภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบ และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้อีกต่อไป

ส่วนที่ 5 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

เพื่อให้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2เป็นไปอย่างสำเร็จลุล่วง บริษัทจะดำเนินการประมวลข้อมูลอ่อนไหวของท่าน อาทิเช่น ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลชีวมิติ เป็นจ้น โดยท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากบริษัทก่อนทำการประมวลผลดังกล่าว เว้นแต่บริษัทได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายภายใต้ฐานต่างๆ ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

กรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้บริษัททำการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการพิจารณารับประกัน ดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ หรือดำเนินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ท่านได้

ส่วนที่ 6 การบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (Cookies)

บริษัทมีการบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อทำการบันทึก จัดการและแยกแยะข้อมูลบัญชีของท่านออกจากข้อมูลบัญชีอื่นๆ เพื่อให้ท่านได้รับการบริการและประสบการณ์ที่ดีขึ้นเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยท่านสามารถกดยอมรับ หรือ Accept เพื่อให้ความยินยอมในการให้บริษัททำการบันทึกข้อมูล การเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้

ส่วนที่ 7 สิทธิของท่านในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

 • 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

  ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลของท่าน ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เว้นแต่การถอนความยินยอมของท่านจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของท่าน ในการบริหารจัดการกรมธรรม์ หรือการดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลักในการทำกรมธรรม์

 • 2. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)

  ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้จากบริษัท และขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

 • 3. สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Right to Data Portability)

  ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลท่านที่ให้ไว้กับบริษัทในช่องทางที่บริษัทกำหนด และ/หรือขอให้บริษัทโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นได้ ทั้งนี้บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่าน หากการร้องขอดังกล่าวกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

 • 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

  ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ทั้งนี้บริษัทอาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอของท่าน หากบริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าว

 • 5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

  ท่านมีสิทธิในการลบ ทำลาย ข้อมูลของท่านได้ทั้งนี้เงื่อนไขดังกล่าว จะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินการใดๆที่จำเป็นโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

 • 6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

  ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทระงับการเก็บ รวบรวม และ/หรือใช้ข้อมูลของท่านได้ โดยอาจร้องขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูล หากมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยมิชอบ หรือข้อมูลหมดจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด

 • 7. สิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

  ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทมีการดำเนินการให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • 8. สิทธิในการร้องเรียน (Right to Complaint)

  ท่านมีสิทธิในการร้องเรียน กรณีที่บริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัท รวมทั้งลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ท่านสามารถใช้สิทธิใดๆ เหล่านี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนที่ 8 การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทจะทำการสื่อสารไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น อีเมล์, เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น