Call Center 1183

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


2567 - รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว) รายไตรมาส

Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 1/2567

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 2/2567

รายละเอียด

งบการเงินไตรมาส 1/2567 รายละเอียด

งบการเงินไตรมาส 2/2567 รายละเอียด

Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 3/2567

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 4/2567

รายละเอียด

งบการเงินไตรมาส 3/2567 รายละเอียด

งบการเงินไตรมาส 4/2567 รายละเอียด


2566 - รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว) รายไตรมาส

Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 1/2566

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 2/2566

รายละเอียด

งบการเงินไตรมาส 1/2566 รายละเอียด

งบการเงินไตรมาส 2/2566 รายละเอียด

Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 3/2566

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 4/2566

รายละเอียด

งบการเงินไตรมาส 3/2566 รายละเอียด

งบการเงินไตรมาส 4/2566 รายละเอียด


2565 - รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว) รายไตรมาส

Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 1/2565

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 2/2565

รายละเอียด

งบการเงินไตรมาส 1/2565 รายละเอียด

งบการเงินไตรมาส 2/2565 รายละเอียด

Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 3/2565

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 4/2565

รายละเอียด

งบการเงินไตรมาส 3/2565 รายละเอียด

งบการเงินไตรมาส 4/2565 รายละเอียด

แบบรายการเปิดเผยข้อมูลรายปี รายละเอียด

งบการเงินปี 2565 รายละเอียด


2564 - รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว) รายไตรมาส

Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 1/2564

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 2/2564

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 3/2564

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 4/2564

รายละเอียด

แบบรายการเปิดเผยข้อมูลรายปี รายละเอียด

งบการเงินปี 2564 รายละเอียด


2563 - รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว) รายไตรมาส

Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 1/2563

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 2/2563

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 3/2563

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 4/2563

รายละเอียด

แบบรายการเปิดเผยข้อมูลรายปี รายละเอียด


2562 - รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว) รายไตรมาส

Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 1/2562

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 2/2562

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 3/2562

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 4/2562

รายละเอียด

แบบรายการเปิดเผยข้อมูลรายปี รายละเอียด


2561 - รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว) รายไตรมาส

Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 1/2561

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 2/2561

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 3/2561

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 4/2561

รายละเอียด

แบบรายการเปิดเผยข้อมูลรายปี รายละเอียด


2560 - รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว) รายไตรมาส

Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 1/2560

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 2/2560

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 3/2560

รายละเอียด
Tune Protect Travel Easy

ไตรมาส 4/2560

รายละเอียด

แบบรายการเปิดเผยข้อมูลรายปี รายละเอียด