Call Center 1183
ทำไมประกันภัยอุบัติเหตุจึงสำคัญกับชีวิต

ทำไมประกันภัยอุบัติเหตุจึงสำคัญกับชีวิต

แน่นอนว่าอุบัติเหตุนั้นไม่สามารถมีใครคาดเดาได้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ เพราะรอบตัวเราล้วนแต่มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยหรืออุบัติเหตุขนาดใหญ่ ล้วนแต่สร้างความเสียหายให้กับร่างกาย อาจจะเป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพและเสียชีวิต การทำประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อรองรับความเสี่ยง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาล และการพักฟื้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ


ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance) หรือ ประกัน PA คือ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance หรือ PA) ใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยและคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดความสูญเสียทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ แต่จะไม่ได้รับความคุ้มครองหากเกิดการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ


ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองอะไรบ้าง

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะทำการชดเชยให้กับการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ ดังนี้


1. การเสียชีวิต

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บเป็นเหตุให้เสียชีวิตภายใน 180 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกัน โดยเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้น


2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา

กรณีความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความสูญเสียภายใน 180 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ โดยจะได้รับค่าทดแทนให้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์


3. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

กรณีความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ภายใน 180 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนั้นได้เป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน


4. ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว

กรณีอาการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวภายใน 180 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นระยะ ตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่


5. ทุพพลภาพบางส่วนชั่วคราว

กรณีความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพบางส่วนชั่วคราวภายใน 180 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นระยะ ตลอดเวลาที่ทุพพลภาพบางส่วนชั่วคราว


6. การรักษาพยาบาล

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าโรงพยาบาล และค่าพยาบาลพิเศษ ตามจำนวนจริงที่เกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์


การพิจารณาเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุนั้นเป็นกรมธรรม์มาตรฐานเหมือนกันทุกบริษัท แต่ในค่าเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันไปตามแบบของความคุ้มครองและแพ็กเกจที่เลือกซื้อจากบริษัท ดังนั้นจำเป็นต้องมีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ก่อนตัดสินใจ ดังนี้


1. พิจารณาแบบความคุ้มครองระหว่าง แบบ อบ. 1 และ อบ. 2

โดย แบบ อบ. 2 จะมีความคุ้มครองที่กว้างกว่า แบบ อบ.1 และเหมาะกับผู้ทำงานด้านช่าง หรืองานฝีมือที่เกี่ยวข้องกับการใช้นิ้ว รวมถึงงานด้านที่เกี่ยวข้องกับเสียงและพูดออกเสียงด้วยเช่นกัน


2. พิจารณาจำนวนเงินเอาประกันภัย

การเลือกจำนวนวงเงินเอาประกันภัย ควรเลือกให้สอดคล้องกับรายได้ โดยปกติไม่ควรเกิน 100 เท่าของเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน หรือประมาณ 10 เท่าของรายได้ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ซื้อประกันภัย


3. พิจารณาเบี้ยประกันภัย

โดยเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยระหว่างบริษัทประกันภัยหลายๆ บริษัท รวมถึงโปรโมชั่นและแพ็กเกจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อประกันภัย


4. พิจารณาฐานะทางการเงินและการบริการของบริษัทประกันภัย

ควรพิจารณาถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัย ตลอดจนชื่อเสียงด้านการบริการ ความพึงพอใจของผู้ซื้อประกันภัยท่านอื่นๆ ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางไหน เพื่อให้การซื้อประกันภัยได้รับความมั่นใจสูงสุด


ประกันอุบัติเหตุ, ประกันอุบัติเหตุ PA Choice Care


ทำไมประกันภัยอุบัติเหตุจึงสำคัญ

หลายคนมองว่าการทำประกันภัยยังไม่จำเป็นขนาดนั้น เป็นการเสียเงินทิ้งในแต่ละปี หากลองมองย้อนกลับมาว่า อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ แถมยังเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝัน การมีประกันภัยอุบัติเหตุไว้ เป็นเหมือนเบาะที่ช่วยรองรับผลกระทบที่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างพักฟื้นหรือค่ารักษาพยาบาล ที่สำคัญยังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย


คุ้มค่ามากกว่าราคาที่จ่าย

ประกันภัยอุบัติเหตุเป็นแผนประกันที่มีเบี้ยประกันที่มีราคาค่อนข้างถูก เมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่จะได้รับ โดยประกันภัยอุบัติเหตุจะคุ้มครองจากอุบัติเหตุพื้นฐานที่คนเราจะพบเจอได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงอุบติเหตุใหญ่ๆ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าถ้าเหตุไม่คาดฝัน ก็จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่นอน โดยบริษัทจะชดเชย เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทน ค่าปลอบขวัญ และเงินชดเชยรายได้จากการพักฟื้น เป็นต้น


เบี้ยประกันคงที่ไม่ปรับเพิ่ม

ประกันภัยอุบัติเหตุนั้นมีเบี้ยประกันที่คงที่ จ่ายเพียง 1 ครั้ง คุ้มครองถึง 1 ปี โดยที่ไม่มีการปรับเบี้ยเพิ่ม ซึ่งทำให้จุดนี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการคุ้มครอง รวมถึงทำให้สามารถวางแผนทางการเงินอีกด้วย


ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายไม่คาดฝัน

ในการที่เรามีประกันภัยอุบัติเหตุนั้น ถือเป็นการวางแผนเรื่องสุขภาพ เราไม่มีทางรู้หรอกว่าอุบัติเหตุจะเกิดกับตัวเราเมื่อไหร่ การมีประกันภัยอุบัติเหตุก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งทำให้คลายกังวลเมื่อเกิดการบาดเจ็บได้


เจ็บแล้วพักได้กังวลเรื่องเงินน้อยลง

เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว จำเป็นต้องมีการพักงาน นั่นก็หมายถึงเราขาดรายได้ตามไปด้วย ประกันภัยอุบัตเหตุจะช่วยคลายกังวลได้ เพราะในบางกรมธรรม์นอกจากจะช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังมีการชดเชยในกรณีที่นอนพักรักษาอีกด้วย


ยิ่งต้องใช้ชีวิตเสี่ยง ทำไปประกันไว้ก่อนช่วยได้

หลายอาชีพมักเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การมีประกันภัยอุบัติเหตุถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี เพราะเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันที่จ่ายไปกับความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงานแล้ว ถือว่าคุ้มค่ามาก นอกจากจะช่วยสร้างความอุ่นใจแล้ว ยังช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล


ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Choice Care

มาถึงตรงนี้แล้ว หลายคนเริ่มสนใจอยากจะมีประกันภัยอุบัติเหตุเป็นของตัวเอง ประกันภัยอุบัติเหตุ PA Choice Care จาก Tune Protect เป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ที่น่าสนใจ เป็นประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท* เท่านั้น แต่ให้ความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 1.2 ล้านบาท* และค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 50,000 บาท* รวมถึงชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาสูงสุด 2,000 บาท* แถมยังมีบริการสุดพิเศษอย่างบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์* ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ


ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Choice Care ของ Tune Protect ดีอย่างไร

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Choice Care ของ Tune Protect ถูกสร้างมาเพื่อให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์และตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย และสมัครง่ายภายใน 3 ขั้นตอน อีกทั้งยังมีผลประโยชน์ที่มอบให้ลูกค้าดังนี้

  • มีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลาย สำหรับทุกช่วงวัย
  • คุ้มครองทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง*
  • สะดวกกว่าด้วย Digital Care Card
  • โรงพยาบาลพันธมิตรกว่า 480 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย*
  • ดูแลสูงสุดได้ถึงอายุ 80 ปี*
  • เคลมง่าย จ่ายผลประโยชน์เร็ว

*เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้เลย ดังนั้นการวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยดูแลทั้งร่างกายและรายได้ การมีประกันภัยอุบัติเหตุที่ปรับแต่งแผนได้ตามไลฟ์สไตล์ ทำให้เพิ่มความมั่นใจและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นประกันภัยอุบัติเหตุสำคัญกับชีวิตอย่างมากบทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่าจะ Work from Home หรือ Office ก็เกิดอุบัติเหตุได้

ไม่ว่าจะ Work from Home หรือ Office ก็เกิดอุบัติเหตุได้

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ระหว่างการทำงานก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ รับมือทุกความเสี่ยงด้วย ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Choice Care ที่ไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนก็ยังยิ้มได้

5 เคล็ดลับจัดบ้านปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ

5 เคล็ดลับจัดบ้านปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุอาจเกิดอุบัติเหตุในบ้านเมื่อไหร่ก็ได้ มาดู 5 เคล็ดลับจัดบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ที่จะช่วยให้บ้านของคุณกลายเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับคนที่คุณรัก

เคล็ดลับเปลี่ยนปีชงเป็นปีชิลล์ 2565

เคล็ดลับเปลี่ยนปีชงเป็นปีชิลล์ 2565

เปิดเคล็ดลับแก้ปีชง 2565 ปีไหนชงบ้าง มีวิธีแก้ชงอย่างไร สถานที่ไหว้แก้ปีชง พร้อมการป้องกันดวงชงจากอุบัติเหตุไม่คาดคิด เพื่อเปลี่ยนปีชงเป็นปีชิลล์ ที่คุณไม่ควรพลาด