Call Center 1183
ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

myHomePlus

 • สบายใจกับความคุ้มครองบ้านจากภัยธรรมชาติ สูงสุด 300,000 บาท
 • คุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ สึนามิ ภัยจากลูกเห็บ
 • หมดกังวล เรื่องที่พักอาศัย พร้อมดูแลค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวสูงสุด 30 วัน
 • เบี้ยสบายแค่ 400 บาท/ปี หรือ เพียง 1 บาทต่อวัน

ซื้อเลย

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

กรมธรรม์ประกันภัย

 1. โปรดกรอกข้อมูล
 2. เลือกแผน
 3. ข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ยืนยันข้อมูลและชำระเงิน
กรอกข้อมูลเพื่อดูแผนประกันภัยฉบับเต็ม

โปรดกรอกข้อมูล


เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครอง

 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หากพบว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริง จะทำให้กรมธรรม์ประกันภัยไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น
 2. เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า และส่งรายละเอียดความเสียหายให้บริษัทฯ ภายใน 30 วัน
 3. หากเกิดความเสียหายบริษัทฯ จะชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 4. บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหากความเสียหายเกิดขึ้นจากการทุจริด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
 5. การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้แก่บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทฯ จะต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ