Call Center 1183
พิเศษสุด! เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ รายปี แผน 2 ผ่านเว็บไซต์ รับฟรี ตุ๊กตาสุดฮิต Labubu รับเลยไม่ต้องรอพรี

พิเศษสุด! เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ รายปี แผน 2 ผ่านเว็บไซต์ รับฟรี ตุ๊กตาสุดฮิต Labubu รับเลยไม่ต้องรอพรี

เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ ไอทราเวล ผ่านเว็บไซต์ รับฟรี! ตุ๊กตาสุดฮิต Labubu (นับจากเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

  • เบี้ยประกันภัยเดินทางรายปี แผน 2 ขึ้นไป รับฟรี ตุ๊กตา Labubu ขนาด 15 CM.

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 67 - 30 มิถุนายน 67 หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์ ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลภายใน 45 วันทำการ หลังจบระยะเวลาแคมเปญโปรโมชัน *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1. แคมเปญนี้เฉพาะการสั่งซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เฉพาะรายปีเท่านั้น ผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3tMKLlS ของ บริษัททูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 67 - 30 มิถุนายน 67 หรือจนกว่าของจะหมด

2. ในทุก ๆ ยอดการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของท่าน ท่านจะได้สิทธิ์รับตุ๊กตาสุดฮิต Labubu ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (นับจากเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

  • เบี้ยประกันภัยเดินทางรายปี แผน 2 ขึ้นไป รับบัตรฟรี ตุ๊กตา Labubu รับเลยไม่ต้องรอพรี

3. ทางบริษัทจะจัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่อีเมลหรือไปรษณีย์ ภายใน 60 วันทำการ (เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันเริ่มต้นคุ้มครองที่ท่านระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน

4. แคมเปญการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นและสนับสนุนโดยบจก. เกรท ฟอทูน โบรกเกอร์ จำกัด

5. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับของรางวัลตามโปรโมชัน หากมีการยกเลิกการซื้อกรมธรรม์ประกันเดินทางต่างประเทศภายหลัง ทางบริษัทฯ จะขอตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมโปรโมชันของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.ขอสงวนสิทธิ์รับของรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ยอดการซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระค่าเบี้ยประกันของรายการอื่นๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธิ์ได้  

7. โปรโมชันนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะยอดชำระค่าเบี้ยประกันที่ตรงตามเงื่อนไข บนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น

8. ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ไอ ทราเวล รายปีเป็นประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1 - 85 ปี

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัลภายใน 60 วันหลังจากวันที่ทำรายการสำเร็จ หากอีเมลที่ท่านระบุไว้ไม่ถูกต้อง(จัดส่งไม่ถึง) และไม่ได้รับการติดตามของกำนัลจากลูกค้า หรือลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 60 วัน หลังจากวันเริ่มคุ้มครอง

10. ของกำนัลดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลภายนอก หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้

11. เงื่อนไขการรับตุ๊กตา Labubu จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

12. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชันอื่นๆ ได้

13. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

14. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TuneProtectThailand

 

เกณฑ์การตัดสินและรับบัตรกำนัล

1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับตุ๊กตาสุดฮิต Labubu จะต้องทำตามกติกาและเงื่อนไขอย่างครบถ้วน

2. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท, บริษัทตัวแทนโฆษณา, ตัวแทนประกันภัย ของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ ในการเข้าร่วมกิจกรรม

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการร่วมกิจกรรม หรือ ยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม โดยข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบแล้วว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ เพื่อใช้ในกิจการของ บริษัท รวมถึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯตลอดระยะเวลากิจกรรมและต่อไปอีก 3 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเพิกถอนความยินยอมหรือขอลบข้อมูลใด ๆ ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงไม่ขอรับรางวัลใด ๆ

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*ดำเนินการโดย บริษัท เกรท ฟอร์ทูน โบรกเกอร์ จำกัด นายหน้าประกันวินาศภัยบทความที่เกี่ยวข้อง