Call Center 1183
ประกันภัยการเดินทาง

ไอ ทราเวล ประกันเดินทางต่างประเทศ

 • คุ้มครองอุบัติเหตุและการเสียชีวิต สูงสุด 5 ล้านบาท*
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 4 ล้านบาท*
 • ไฟลท์ยกเลิก ตกเครื่อง หรือ ถูกยกเลิกการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
 • ทุกแผนคุ้มครองการรักษาจากไวรัส COVID-19
 • เงินชดเชย กรณียื่นวีซาไม่ผ่าน*

ซื้อเลย

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

กรมธรรม์ประกันภัย

 

 1. โปรดกรอกข้อมูล
 2. เลือกแผน
 3. ข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ยืนยันข้อมูลและชำระเงิน
กรอกข้อมูลเพื่อดูแผนประกันภัยฉบับเต็ม

โปรดกรอกข้อมูล

โปรโมชั่นโค้ด

* กรุณาซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเลือกวันที่เดินทางให้ครอบคลุมตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย


เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครอง

 1. คุ้มครองการเดินทางรายเที่ยว
  1.1 ผู้เอาประกันภัยต้องซื้อประกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย
  1.2 สามารถซื้อกรมธรรม์ล่วงหน้าได้ 8 เดือน
 2. ความคุ้มครองการเดินทางรายปี - คุ้มครองการเดินทางได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
 3. ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาคุ้มครอง
 4. ผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางออกจากประเทศไทย
 5. กรณีวันที่ซื้อประกันภัยและวันที่มีผลใช้บังคับเหมือนกัน กรมธรรม์จะเริ่มทันทีหลังจากชำระเบี้ยประกันภัยสำเร็จ
 6. การยกเลิกกรมธรรม์:
  6.1 ความคุ้มครองการเดินทางครั้งเดียว – ในกรณีที่มีการยกเลิกหลังจากออกกรมธรรม์แล้ว เบี้ยประกันภัยจะไม่ได้รับคืน เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า
  6.2 ความคุ้มครองการเดินทางรายปี – ผู้เอาประกันภัยและบริษัทสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 7. ผู้ที่สามารถใช้บริการ Health2GO ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Health2GO ตามแผนประกันที่ท่านเลือกไว้ และใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์* (เป็นไปตามบริษัทกำหนด) โดยท่านสามารถใช้บริการ Health2GO ได้ในวันถัดไปหลังได้รับกรมธรรม์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการHealth2GO คลิก

เกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

 • อายุ 1 ปี – 85 ปี
 • สัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย
 • สูงสุด 1 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละรายต่อระยะเวลาคุ้มครอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เหมืองใต้ดิน หรือแรงงานในงานก่อสร้างประมง เก็บผลไม้ หรืองานเครื่องจักรกลขนาดใหญ่
 • ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง
 • ผู้สมัครให้ความยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลและคลินิก เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลแก่ Tune Protect ประเทศไทย เมื่อได้รับทำการสอบถามเกี่ยวกับผู้สมัคร

ประเทศที่ยกเว้น

 • อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, อิสราเอล, คีร์กีซสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, เนปาล, นิการากัว, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, อุซเบกิสถาน, รัสเซีย, ยูเครน