Call Center 1183
ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
  • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีมรณกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
  • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกันภัย COVID-19

ประกันภัยอัคคีภัย

ประกันภัยสำหรับธุรกิจ