Call Center 1183
ช้อปฟรีเพลินๆ 3,000 บาท แค่ซื้อประกันมะเร็ง อี-แคนเซอร์ แคร์ ผ่านเว็บไซต์

ช้อปฟรีเพลินๆ 3,000 บาท แค่ซื้อประกันมะเร็ง อี-แคนเซอร์ แคร์ ผ่านเว็บไซต์

แคมเปญนี้เฉพาะการซื้อประกันมะเร็ง อี-แคนเซอร์ แคร์ แผนรายปี ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/3s6h12b และกรอกโค้ดโปรโมชั่น TUNECANCER พร้อมชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์ตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566 หรือจนกว่าของจะหมด

 

เพียงซื้อประกันมะเร็ง อี-แคนเซอร์ แคร์ ผ่านเว็บไซต์ www.tuneprotect.co.th ยอดตามเงื่อนไขที่กำหนด กรอกโค้ดโปรโมชั่น TUNECANCER ท่านจะได้สิทธิ์รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้(นับจากเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

 

 • ซื้อประกันมะเร็ง อี-แคนเซอร์ แคร์ เบี้ยประกัน 4,000 บาทขึ้นไป (แผน 2) รับบัตรเซ็นทรัล 500 บาท
 • ซื้อประกันมะเร็ง อี-แคนเซอร์ แคร์ เบี้ยประกัน 6,000 บาทขึ้นไป (แผน 2) รับบัตรเซ็นทรัล 800 บาท
 • ซื้อประกันมะเร็ง อี-แคนเซอร์ แคร์ เบี้ยประกัน 15,000 บาทขึ้นไป (แผน 3) รับบัตรเซ็นทรัล 2,000 บาท
 • ซื้อประกันมะเร็ง อี-แคนเซอร์ แคร์ เบี้ยประกัน 20,000 บาทขึ้นไป (แผน 3) รับบัตรเซ็นทรัล 3,000 บาท

 

โปรโมชั่นนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะยอดชำระค่าเบี้ยประกันที่ตรงตามเงื่อนไขและมีการกรอกรหัส TUNECANCER บนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 66 – 31 ต.ค. 66 หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์ ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลภายใน 45 วันทำการนับจากวันเริ่มต้นคุ้มครอง ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

ซื้อเลย

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. 1. ทางบริษัทจะจัดส่งบัตรเซ็นทรัลไปตามที่อยู่อีเมล ที่ท่านระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน ภายใน 45 วันทำการนับจากวันที่ซื้อประกัน
 2. 2. แคมเปญดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยบจก. เกรท ฟอร์ทูน โบรกเกอร์ จำกัด
 3. 3. ขอสงวนสิทธิ์การรับบัตรเซ็นทรัล คูปอง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 คน สำหรับยอดการซื้อกรมธรรม์นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระค่าเบี้ยประกันของรายการอื่นๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธิ์ได้
 4. 4. โปรโมชั่นนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะยอดชำระค่าเบี้ยประกันที่ตรงตามเงื่อนไข บนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 5. 5. ประกันโรคมะเร็งเป็นประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย
 6. 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของกำนัลภายใน 45 วันหลังจากวันที่ทำรายการสำเร็จ หากอีเมลที่ท่านระบุไว้ไม่ถูกต้อง(จัดส่งไม่ถึง) และไม่ได้รับการติดตามของกำนัลจากลูกค้า
 7. 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนของกำนัลกังกล่าว หากพบว่า คุณสมบัติของท่าน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย หรือกรณีใดๆ ที่เป็นผลทำให้กรมธรรม์ของท่านสิ้นผลบังคับก่อนครบกำหนดระยะเวลาคุ้มครองการเอาประกันภัย
 8. 8. ของกำนัลดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลภายนอก หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้
 9. 9. เงื่อนไขการใช้ รับบัตรเซ็นทรัล จะเป็นไปตามที่ เซ็นทรัล กำหนด
 10. 10. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 11. 11. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 12. 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 13. 13. กรณีที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญดังกล่าว ถือว่าท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ยินยอมให้บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เกรท ฟอร์ทูน โบรกเกอร์ จำกัด ทำการเก็บ ใช้ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท https://www.tuneprotect.co.th/th/privacy-policy
 14. 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TuneProtectThailand


Blog Relate