Call Center 1183

แบบฟอร์มให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากรเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี


เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ยกเว้นภาษีเงินได้ โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ต้องทำการแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อบริษัทประกันภัย และการกำหนดหน้าที่ของบริษัทประกันภัยในการนำส่งข้อมูลของผู้เอาประกันภัยต่อกรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) (สำหรับชาวต่างชาติ Non-Thai Residence และเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอาการ)

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย และมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ต่อบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตั้งแต่ปีภาษีที่ทำคำร้องนี้เป็นต้นไป และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยของข้าพเจ้าต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด โดยขอให้ผลทุกกรมธรรม์ของข้าพเจ้า ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

โดยข้าพเจ้าคลิกปุ่ม “ยอมรับ” หรือ “accept” ถือว่าข้าพเจ้าได้แสดงเจตนารับรองและให้ความยิมยอมในการเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากร และมีผลผูกพันตามกฎหมาย