Call Center 1183
ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง

เบาหวาน โพรเทค

 • โคม่าจากโรคเบาหวาน รับสูงสุด 2,000,000 บาท*
 • คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 - 65 ปี
 • รับเงินชดเชยกรณีผู้ป่วยใน IPD สูงสุด 30 วัน
 • ฟรี! เข้าใช้โปรมแกรมสุขภาพ Dfit และโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

กรมธรรม์ประกันภัย

 1. รายละเอียด
 2. เลือกแผน
 3. ตอบคำถาม
 4. ข้อมูลส่วนบุคคล
 5. ยืนยันข้อมูลและชำระเงิน
กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณเบี้ยและความคุ้มครอง

โปรดใส่ข้อมูลของคุณ


โปรดกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) ?การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาหาดัชมีมวลกาย โดยใช้โปรแกรมวัดค่าความอ้วนข้างต้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 - 65 ปี
 2. ไม่เคยตรวจพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ ชนิดที่ 2 มาก่อนการเอาประกันภัย
 3. ผู้เอาประกันภัยไม่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือประกันภัยสุขภาพ หรือประกันชดเชยรายได้ หรือประกันภัยโรค ร้ายแรง หรือถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำหรับการประกันภัยดังกล่าว
 4. ผู้เอาประกันภัยไม่เคยเป็นหรือเคยมีอาการ หรือเคยได้รับการรักษา หรือขณะนี้รับการรักษาอยู่ หรือเคยได้รับการบอกเล่าจากแพทย์ ด้วยโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตับหรือทางเดินน้ำดี (รวมทั้งไวรัสตับอักเสบ B/C) โรคเลือด วัณโรค โรคหลอดเลือดสมอง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือโรคระบบทางเดินอาหารอื่นๆ หรือพิการทางร่างกาย
 5. บิดามารดาและ/หรือพี่น้องของผู้เอาประกันภัยไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนอายุ 60 ปี
 6. ผู้เอาประกันภัยมีดัชนีมวลกาย (BMI - Body Mass Index) ไม่เกิน 35 (คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง)
 7. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน
 8. ผู้เอาประกันภัยสามารถทําประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
 9. ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพ
 10. เป็นบุคคลที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 11. ท่านสามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 12. ผู้ที่สามารถใช้บริการ โปรแกรมสุขภาพ Dfit ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Dfit ตามแผนประกัน เบาหวาน Protect (Bao wan protect) ที่ท่านเลือกไว้

หมายเหตุ

 1. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 2. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว
 3. ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง
 4. เบี้ยและแผนประกันภัยดังกล่าว ใช้เฉพาะการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และทางโทรศัพท์เท่านั้น
 5. เบี้ยประกันภัยเบาหวาน Protect (ประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวาน) ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้