Call Center 1183
myHomePlus

myHomePlus

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอัคคีภัย myHomePlus+

1. ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • 1.1 การขอรับค่าสินไหมทดแทนและช่องทางการติดต่อ
  • - หมายเลขโทรศัพท์ 0 2078 5656 กด 1 และกด 4
  • - ติดต่อที่บริษัทฯ โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป
  • บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • - ติดต่อทางอีเมล: [email protected]
 • 1.2 ตรวจสอบสิทธิ์รับแจ้งและเปิดเคลม
 • 1.3 ขอเอกสารเพิ่มเติม/ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัย
 • 1.4 พิจารณาและเจรจาต่อรอง
 • 1.5 แจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

2. ระยะเวลาในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามในหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทนและจัดส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (คลิกดาวน์โหลดที่นี่)
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่เกิดเหตุ
 • 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
 • 4. สำเนาโฉนดที่ดิน
 • 5. ใบเสร็จ/ ใบเสนอราคาค่าซ่อม โดยแยกค่าวัสดุและค่าแรง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเหมา
 • 6. ภาพถ่ายความเสียหาย
 • 7. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ในกรณีที่ต้องมีการแจ้งความ)
 • 8. สำเนาสัญญาต่างๆ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

4. วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

หากผู้เอาประกันภัยมีข้อแนะนำ ข้อร้องเรียน ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-078 5656

ส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียน
3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110