Call Center 1183
ประกันเดินทาง AirAsia

ประกันเดินทาง AirAsia

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทาง สำหรับลูกค้าแอร์เอเซีย (Tune Protect Travel Insurance by AirAsia)

1. ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 • 1.1. ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • - โทรศัพท์: 02-078-5656 กด 1 กด 4
  • - ติดต่อบริษัทฯ โดยตรงทางอีเมล, โทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป
  • บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • - ติดต่อทางอีเมล: [email protected]
 • 1.2. ตรวจสอบสิทธิ์รับแจ้งและเปิดเคลม
 • 1.3. ขอเอกสารเพิ่มเติม แจ้งผ่านอีเมล
 • 1.4. พิจารณาและตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ
 • 1.5. แจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

2. การแจ้งและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ให้บริษัทฯ

ในกรณีที่มีการเสียชีวิตจะต้องให้บริษัทฯ ทราบทันที เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อาจกระทำการดังกล่าวได้ในภายในเวลาที่กำหนดหรือภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ ขยายให้โดยต้องทำเป็นหนังสือชี้แจง

3. ระยะเวลาในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามในหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทนและจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

- กรณีอื่นๆ เช่น สูญเสียอวัยวะและสายตา, ทุพพลภาพถาวร, ค่ารักษาพยาบาล, บอกเลิกการเดินทาง, กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินเสียหายฯลฯ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

4. เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

เอกสารเบื้องต้น (ฉบับจริง)

 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (คลิกดาวน์โหลดที่นี่) พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
 • 2. กำหนดการเดินทาง (Travel Itinerary) ของสายกาบินแอร์เอเชีย
 • 3. ตั๋วเครื่องบิน (Ticket) และบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)
 • 4. ใบเสร็จ (Invoice) ของสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (ระบุค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)
 • 5. สำเนาพาสปอร์ต (Copy Passport) หรือสำเนาบัตรประชาชน (Copy ID CARD)
 • 6. รายละเอียดบัญชีธนาคาร (Bank account details)

กรณีเสียชีวิต (Death) กรุณานำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมดังต่อไปนี้ (ฉบับจริง)

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับผลประโยชน์
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับผลประโยชน์
 • 3. ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับผลประโยชน์
 • 4. สำเนาใบมรณบัตร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับผลประโยชน์
 • 5. สำเนาหนังสือรับรองการตาย (ออกโดยโรงพยาบาล) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับผลประโยชน์
 • 6. รายงานบันทึกประจำวันการเกิดเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี)
 • 7. รายงานสรุปสำนวนคดี และรูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี
 • 8. รายงานชันสูตรพลิกศพ (รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี และแพทย์ผู้ทำการชันสูตร)
 • 9. รายงานการผ่าศพ (ถ้ามี)
 • 10. สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมดจากโรงพยาบาล ตั้งแต่เกิดเหตุจนกระทั่งเสียชีวิต
 • 11. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 12. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 13. ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลของผู้รับผลประโยชน์(ถ้ามี) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 14. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ กรณี ผู้รับผลประโยชน์ เป็น สามี/ภรรยา/บุตร เช่น ทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองบุตร, สูติบัตรบุตร
 • 15. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารแบบออมทรัพย์ ของผู้รับผลประโยชน์

กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา (Dismemberment and Loss of Sight) กรุณานำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมดังต่อไปนี้ (ฉบับจริง)

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 3. ใบรับรองแพทย์ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน
 • 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • 5. แบบประเมินการสูญเสียอวัยวะและสายตา จากแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • 6. สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมดจากโรงพยาบาล ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน
 • 7. รูปถ่ายเต็มตัว / อวัยวะที่สูญเสีย ณ ปัจจุบัน
 • 8. รายงานบันทึกประจำวันการเกิดเหตุ (ถ้ามี) (รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี)
 • 9. รายงานสรุปสำนวนคดี และรูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (Permanent Disability) กรุณานำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมดังต่อไปนี้ (ฉบับจริง)

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 3. ใบรับรองแพทย์ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน
 • 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • 5. แบบประเมินการทุพพลภาพถาวร จากแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • 6. สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมดจากโรงพยาบาล ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน
 • 7. รูปถ่ายเต็มตัวของผู้เอาประกันภัยในสภาพปัจจุบันที่เป็น
 • 8. รายงานบันทึกประจำวันการเกิดเหตุ (ถ้ามี) (รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี)
 • 9. รายงานสรุปสำนวนคดี และรูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี
 • 10. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารแบบออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย/ ผู้อนุบาล
 • 11. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาล พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 12. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้อนุบาล พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 13. หนังสือรับรอง หรือหนังสือแต่งตั้งผู้อนุบาล
 • 14. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารแบบออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย/ ผู้อนุบาล

การบอกเลิกการเดินทาง (Flight Cancellation)

 • 1. ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
 • 2. สำเนามรณะบัตรของผู้เสียชีวิต (กรณีเกิดจากการเสียชีวิต) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 3. สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารใด ๆ เพื่อยืนยันความสัมพันธ์กรณีเกิดเหตุเกี่ยวข้องกับคู่สมรส บุตร หรือญาติใกล้ชิด

การลดจำนวนวันเดินทาง (Trip Curtailment)

 • 1. ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
 • 2. สำเนามรณะบัตรของผู้เสียชีวิต (กรณีเกิดจากการเสียชีวิต) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 3. สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารใด ๆ เพื่อยืนยันความสัมพันธ์กรณีเกิดเหตุเกี่ยวข้องกับคู่สมรส บุตร หรือญาติใกล้ชิด
 • 4. สำเนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตั๋ว พร้อมบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ของสายการบินแอร์เอเชีย
 • 5. สำเนาใบเสร็จค่าโดยสารสายการบินพาณิชย์อื่นเพื่อทดแทนการเดินทางเดิม พร้อมบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)

การล่าช้าของเที่ยวบินแบบพิเศษ (On-Time Guarantee)

 • 1. บัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)
 • 2. เอกสารแสดงวันเดินทาง ระยะเวลาล่าช้า พร้อมเหตุผลที่ล่าช้าจากสายการบิน

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว(Baggage or Personal Effects)

 • 1. รายงานความเสียหาย (Irregularity Report) ของสายการบินแอร์เอเชีย
 • 2. ภาพถ่ายแสดงความเสียหายดังกล่าว
 • 3. ใบเสนอราคา หรือใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย
 • 4. ข้อมูลรายละเอียดยืนยันราคากระเป๋า,ยี่ห้อรุ่น,ปีที่ซื้อ
 • 5. Baggage Tag หรือบัตรรับเช็คอินกระเป๋าเดินทางของสายการบินแอร์เอเชีย
 • 6. ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่เจ้าของคดี กรณีความสูญเสียหรือเสียหายเกิดจากการขู่เข็ญ หรือบังคับในลักษณะรุนแรง

ความล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight Delay) และ/หรือการล่าช้าของบริษัทขนส่งสาธารณะ

 • 1. เอกสารแสดงวันเดินทาง ระยะเวลาล่าช้า พร้อมเหตุผลที่ล่าช้าจากายการบินหรือบริษัทขนส่งสาธารณะ
 • 2. เอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ ตามที่บริษัทร้องขอ

การพลาดการต่อเที่ยวบิน

 • 1. บัตรขึ้นเครื่องเที่ยวบินต่อ (Boarding Pass)
 • 2. เอกสารที่จำเป็นอื่นๆ ตามที่บริษัทฯร้องขอ

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (Baggage Delay)

 • 1. Baggage Tag หรือบัตรรับเช็คอินกระเป๋าเดินทางของสายการบินแอร์เอเชีย
 • 2. จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสายการบินแอร์เอเชีย หรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่ง (Irregularity Report)

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (Medical Expense)

 • 1. ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
 • 2. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย และใบสรุปปิดหน้างบ (สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ของสถานพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลับประเทศ (Emergency Medical Evacuation & Repatriation)

 • กรุณาติดต่อบริการ Asia Assistance Network ตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์ +662 203 9798

การสูญเสียของเงินส่วนตัว

 • 1. รายการของที่สูญเสียหรือสูญหาย
 • 2. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
 • 3. หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

 • 1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
 • 2. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
 • 3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
 • 4. เอกสารยืนยันการสูญหายหรือเสียหายของผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักที่ผู้เอาประกันภัยพักขณะที่เกิดการสูญหายหรือเสียหาย รวมทั้งเอกสารแสดงรายการจ่ายของผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักนั้น (ถ้ามี)

ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

 • 1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
 • 2. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
 • 3. หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

5. วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

- โอนเงิน (กรุณาแนบรายละเอียดบัญชีธนาคาร (Bank account details))

6. วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

หากผู้เอาประกันภัยมีข้อแนะนำ ข้อร้องเรียน ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-078-5656

ส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียน
3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (ชั้น 14) ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110