Call Center 1183
การเรียกร้องค่าสินไหมรถยนต์

การเรียกร้องค่าสินไหมรถยนต์

ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุ และกระบวนการเรียกร้องค่ารับสินไหมทดแทน (ภาคสมัครใจ)

ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุ

 • 1. โทรแจ้งบริษัททันทีที่ท่านเกิดอุบัติเหตุที่หมายเลข 1183 หรือ 02-0785656 ตลอด 24 ช.ม.
 • 2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
  • 2.1 หมายเลขทะเบียนรถประกัน
  • 2.2 หมายเลขกรมธรรม์ หรือชื่อผู้เอาประกัน
  • 2.3 ชื่อ-สกุล ผู้ขับขี่รถประกัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  • 2.4 วันและเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
  • 2.5 ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ
  • 2.6 สถานที่เกิดเหตุ พร้อมแสดงจุดที่สังเกตได้ง่าย
  • 2.7 ข้อมูลรถคู่กรณี เช่น ทะเบียนรถ ยี่ห้อ
  • 2.8 ข้อมูลทรัพย์สินคู่กรณีเสียหาย
 • 3. เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุจะประสานงานเจ้าหน้าที่สำรวจภัย ออกตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ จะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ
 • 4. หลังจากนั้นให้รอเจ้าหน้าที่ ณ. จุดเกิดเหตุ โดยจะยังไม่ตกลงยินยอมใดๆ จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ(ยกเว้นกรณีแลกเอกสาร Knock for Knock
 • 5. กรณีมีการเคลื่นย้ายด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แจ้งจุดนัดหมายให้บริษัทฯ ทราบอีกครั้ง
 • 6. เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองความเสียหายให้แก่ลูกค้า เมื่อทำตรวจสอบแล้วเสร็จ เพื่อให้ลูกค้าติดต่อเพื่อดำเนินการเพื่อจัดซ่อมต่อไป
 • 7. กรณีชนแล้วแลกใบเคลม (Knock for Knock) โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
  • 7.1 รถประกันและรถคู่กรณีเป็นรถยนต์ 4 ล้อ และทำประกันประเภท 1 โดยมีเอกสาร (Knock for Knock)ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย
  • 7.2 เป็นรถยนต์เก๋ง,รถกระบะบรรทุก น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน และจำนวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง
  • 7.3 หลังจากเกิดเหตุเมื่อทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดให้แยกรถออกจากที่เกิดเหตุเข้าข้างทาง พร้อมลงลายมือชื่อ
  • 7.4 กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในเอกสาร Knock for Knock ให้สมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อ
  • 7.5 แลกเปลี่ยนเอกสาร Knock for Knock ระหว่างกัน
  • 7.6 แยกย้ายจากที่เกิดเหตุได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่
  • 7.7 นำเอกสารดังกล่าวที่แลกกับคู่กรณี มอบให้เจ้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบและจัดซ่อมต่อไป

ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสินไหม

กรณีนำจัดซ่อมที่อู่ในสัญญาของบริษัทฯ เอกสารที่ต้องใช้

รถประกัน

 • 1. ใบรับรองความเสียหาย
 • 2. สำเนาใบขับขี่/สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • 3. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

รถคู่กรณี

 • 1. ใบรับรองความเสียหาย
 • 2. สำเนาใบขับขี่/สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • 3. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • 4. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยภาคสัมครใจ หรือ พ.ร.บ.

กรณีนำจัดซ่อมเอง (อู่นอกสัญญา)

 • 1. ให้ท่านนำรถที่จัดซ่อมเองพร้อมใบเสนอราคาของอู่ที่ท่านจะจัดซ่อมติดต่อบริษัทฯ เพื่อประเมินความเสียหายก่อนทำการจัดซ่อม
 • 2. หรือจะมีเจ้าหน้าที่ประเมินราคาให้นอกสถานที่ กรณีรถรับความเสียหายมากขับเคลื่อนไม่ได้
 • 3. หลังจากจัดซ่อมเรียบร้อยแล้วให้ท่านสำรองจ่ายค่าซ่อมให้แก้อู่ไปก่อน และนำเอกสารติดต่อบริษัทฯ เพื่อตั้งเบิกคืนตามราคาที่บริษัทฯประเมินไว้

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการตั้งเบิก

รถประกัน

 • 1. ใบรับรองความเสียหาย
 • 2. ใบประเมินราคา
 • 3. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • 4. รูปถ่ายระหว่างซ่อม
 • 5. นำรถตรวจสภาพหลังซ่อมเสร็จ
 • 6. นำซากอะไหล่คืน (กรณีมีการร้องขอ)
 • 7. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาใบขับขี่ (รับรองสำเนา)
 • 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเงิน)

รถคู่กรณี

 • 1. ใบรับรองความเสียหาย
 • 2. ใบประเมินราคา
 • 3. นำซากอะไหล่คืน (กรณีมีการร้องขอ)
 • 4. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถหรือหนังสือสัญญาหรือหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • 5. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยภาคสัมครใจ หรือ พ.ร.บ.
 • 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเงิน)
 • 7. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาใบขับขี่ (รับรองสำเนา)

กรณีมอบอำนาจ

 • 1. หนังสือมอบอำนาจ
 • 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

กรณีนิติบุคล

 • 1. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท
 • 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล
 • 3. เอกสารประทับตรานิติบุคคลและลงนามผู้มีอำนาจผูกพัน

ขั้นตอนการพิจารณา และ การจ่ายค่ารับสินไหมมดแทน

ระยะเวลาในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

 • 1. ไม่เกิน 30,000 บาท 3 วันทำการ
 • 2. ไม่เกิน 300,000 บาท 10 วันทำการ
 • 3. เกิน 300,000 บาท 15 วันทำการ

ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 • 1. ไม่เกิน 5,000 บาท จ่ายเป็นเงินสดที่บริษัทฯในวันยื่นเอกสารตั้งเบิก
 • 2. เกิน 5,000 บาท จ่ายเช็คสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุ และกระบวนการเรียกร้องค่ารับสินไหมทดแทน (พรบ.)

ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุ

 • 1. โทรแจ้งบริษัททันทีที่ท่านเกิดอุบัติเหตุที่หมายเลข 1183 หรือ 02-0785656 ตลอด 24 ช.ม.
 • 2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
  • 2.1 หมายเลขทะเบียนรถประกัน
  • 2.2 หมายเลขกรมธรรม์ หรือชื่อผู้เอาประกัน
  • 2.3 ชื่อ-สกุล ผู้ขับขี่รถประกัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  • 2.4 วันและเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
  • 2.5 ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ
  • 2.6 สถานที่เกิดเหตุ พร้อมแสดงจุดที่สังเกตได้ง่าย
  • 2.7 ข้อมูลรถคู่กรณี เช่น ทะเบียนรถ ยี่ห้อ
  • 2.8 ข้อมูลทรัพย์สินคู่กรณีเสียหาย

เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน

กรณีบาดเจ็บ/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพถาวร

ค่าเสียหายเบื้องต้น

 • 1. ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ต้นฉบับ)
 • 2. ใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ที่ระบุอาการบาดเจ็บ การรักษา หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร
 • 3. บันทึกประจำวันการเกิดเหตุของพนักงานสอบสวน
 • 4. สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • -บัตรประจำตัวผู้ประสบภัย
  • -ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  • -หนังสือเดินทาง
 • 5.ทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย
 • 6.ประวัติการรักษาในกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร
 • 7.สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ในกรณีต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
 •  

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเบิกค่าเสียหายส่วนเกินจากเบื้องต้น

 • 1.สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • -บันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนที่มีการเปรียบเทียบปรับผู้ขับขี่รถประกัน
  • -บันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนที่ระบุผู้ขับขี่รถประกันยอมรับสารภาพผิดตามข้อกล่าวหา
  • -คำพิพากษาของศาลที่ระบุรถประกันเป็นฝ่ายผิด
 • 2.ประวัติการรักษาในกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ใบความเห็นแพทย์ที่ระบุอาการบาดเจ็บ

กรณีเสียชีวิต

 • 1. สำเนามรณบัตร
 • 2. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
 • 3. สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • -บัตรประจำตัวผู้ประสบภัย
  • -ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  • -หนังสือเดินทาง
 • 4. ทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย
 • 5. สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรม
 • 6. สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • -บัตรประจำตัวของทายาทโดยธรรม
  • -ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  • -หนังสือเดินทาง
 • 7.สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ในกรณีต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
 •  

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเบิกค่าเสียหายส่วนเกินจากเบื้องต้น

 • 1.บันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนที่ระบุผู้ขับขี่รถประกันยอมรับสารภาพผิดตามข้อกล่าวหา
 • 2.คำพิพากษาของศาลที่ระบุรถประกันเป็นฝ่ายผิด

หมายเหตุ

สำเนาเอกสาร ต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ