Call Center 1183
ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอุตสาหกรรม

ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอุตสาหกรรม

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยการขนส่งสินค้าและ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

1. ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • 1.1 การขอรับค่าสินไหมทดแทนและช่องทางการติดต่อ
  • - หมายเลขโทรศัพท์ 0 2078 5656 กด 1 และกด 4
  • - ติดต่อที่บริษัทฯ โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป
  • บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • - ติดต่อทางอีเมล: [email protected]
 • 1.2 ตรวจสอบสิทธิ์รับแจ้งและเปิดเคลม
 • 1.3 ขอเอกสารเพิ่มเติม/ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัย
 • 1.4 พิจารณาและเจรจาต่อรอง
 • 1.5 แจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

2. ระยะเวลาในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามในหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทนและจัดส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยอัคคีภัย

 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่เกิดเหตุ
 • 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
 • 4. สำเนาโฉนดที่ดิน
 • 5. ใบเสร็จ/ ใบเสนอราคาค่าซ่อม โดยแยกค่าวัสดุและค่าแรง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเหมา
 • 6. ภาพถ่ายความเสียหาย
 • 7. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ในกรณีที่ต้องมีการแจ้งความ)
 • 8. สำเนาสัญญาต่างๆ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • 2. รายงานการเกิดเหตุ
 • 3. รายการทรัพย์สินที่เสียหาย / สูญหาย
 • 4. ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม / ค่าอะไหล่
 • 5. ภาพถ่ายความเสียหาย
 • 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ในกรณีที่ต้องมีการแจ้งความ)
 • 7. เอกสารแสดงความรับผิด กรณีทรัพย์สินเสียหายโดยการกระทำของบุคคลภายนอก
 • 8. สำเนาสัญญาต่างๆ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

ประกันภัยการขนส่งสินค้า

ประกันภัยการขนส่งระหว่างประเทศ (Import/Export), การขนส่งภายในประเทศ (Inland)

 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • 2. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย
 • 3. Bill of Landing / Air Way bill
 • 4. Invoice and Packing List
 • 5. ใบรายงานความเสียหายต่างๆที่ออกโดยบริษัทสำรวจความเสียหาย,การท่าเรือ,บริษัทเรือ,บริษัทขนส่ง เช่น Survey Report, Wharf Survey Note เป็นต้น
 • 6. ภาพถ่ายความเสียหาย
 • 7. ใบเสนอราคาค่าซ่อม / ค่าอะไหล่
 • 8. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายถึงผู้ขนส่ง / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • 9. สำเนาสัญญาต่างๆ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carries Liability)

 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • 2. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของสินค้าถึงผู้ขนส่ง
 • 3. เอกสารแสดงราคาสินค้า
 • 4. สำเนาทะเบียนรถ
 • 5. สำเนาใบขับขี่
 • 6. ภาพถ่ายความเสียหาย
 • 7. ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม / ค่าอะไหล่
 • 8. สำเนาบันทึกประจำวัน
 • 9. สำเนาสัญญาต่างๆ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

โฮลอินวัน

 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • 2. หนังสือขอรับรางวัลจากสนาม หรือหนังสือขอแจ้งการรับรางวัลจากผู้จัดโฮล-อิน-วัล กับสนาม
 • 3. โบรชัวร์การจัดการแข่งขัน
 • 4. ใบสมัครหรือลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
 • 5. จดหมายรับรองจากผู้จัดการแข่งขัน
 • 6. ใบประกาศนียบัตรจากสนาม
 • 7. ใบจดคะแนน (Score Card)
 • 8. สำเนาสัญญาต่างๆ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • 2. รายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ออกและรับรองโดยสนามกอล์ฟ
 • 3. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายของบุคคลที่สามรวมถึงหลักฐานประกอบต่าง ๆ)
 • 4. สำเนาสัญญาต่างๆ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • 1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • 2. รายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ออกและรับรองโดยสนามกอล์ฟ
 • 3. ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • 4. สำเนาสัญญาต่างๆ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • 2. รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 • 3. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายของบุคคลที่สามรวมถึงหลักฐานประกอบต่าง ๆ)
 • 4. ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม / ค่าอะไหล่ / ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ถ้ามี)
 • 6. สำเนาสัญญาต่างๆ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

4. วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

หากผู้เอาประกันภัยมีข้อแนะนำ ข้อร้องเรียน ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-078 5656

ส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียน
3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

5. ดาวน์โหลดแบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน