Call Center 1183
iSafe Extra

iSafe Extra

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) iSafe Extra

1. ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 • 1.1. ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • - โทรศัพท์: 02-078-5656 กด 1 กด 4
  • - ติดต่อบริษัทฯ โดยตรงทางอีเมล, โทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป
  • บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • - ติดต่อทางอีเมล: [email protected]
 • 1.2. ตรวจสอบสิทธิ์รับแจ้งและเปิดเคลม
 • 1.3. ขอเอกสารเพิ่มเติม แจ้งผ่านอีเมล
 • 1.4. พิจารณาและตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ
 • 1.5. แจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

2. การแจ้งและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ให้บริษัทฯ

ในกรณีที่มีการเสียชีวิตจะต้องให้บริษัทฯ ทราบทันที เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อาจกระทำการดังกล่าวได้ในภายในเวลาที่กำหนดหรือภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ ขยายให้โดยต้องทำเป็นหนังสือชี้แจง

3. ระยะเวลาในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามในหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทนและจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

- กรณีอื่นๆ เช่น สูญเสียอวัยวะและสายตา, ทุพพลภาพถาวร, ค่ารักษาพยาบาล, บอกเลิกการเดินทาง, กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินเสียหายฯลฯ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

4. เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

เอกสารเบื้องต้น (ฉบับจริง)

 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (คลิกดาวน์โหลดที่นี่) พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
 • 2. สำเนากรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่หมดอายุ
 • 3. สำเนาบุตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
 • 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัญชี
 • 5. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

กรณีเสียชีวิต (Death) กรุณานำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมดังต่อไปนี้ (ฉบับจริง)

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับผลประโยชน์
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับผลประโยชน์
 • 3. ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับผลประโยชน์
 • 4. สำเนาใบมรณบัตร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับผลประโยชน์
 • 5. สำเนาหนังสือรับรองการตาย (ออกโดยโรงพยาบาล) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับผลประโยชน์
 • 6. รายงานบันทึกประจำวันการเกิดเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี)
 • 7. รายงานสรุปสำนวนคดี และรูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี
 • 8. รายงานชันสูตรพลิกศพ (รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี และแพทย์ผู้ทำการชันสูตร)
 • 9. รายงานการผ่าศพ (ถ้ามี)
 • 10. สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมดจากโรงพยาบาล ตั้งแต่เกิดเหตุจนกระทั่งเสียชีวิต
 • 11. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 12. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 13. ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลของผู้รับผลประโยชน์(ถ้ามี) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 14. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ กรณี ผู้รับผลประโยชน์ เป็น สามี/ภรรยา/บุตร เช่น ทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองบุตร, สูติบัตรบุตร
 • 15. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารแบบออมทรัพย์ ของผู้รับผลประโยชน์

กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา (Dismemberment and Loss of Sight) กรุณานำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมดังต่อไปนี้ (ฉบับจริง)

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 3. ใบรับรองแพทย์ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน
 • 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • 5. แบบประเมินการสูญเสียอวัยวะและสายตา จากแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • 6. สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมดจากโรงพยาบาล ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน
 • 7. รูปถ่ายเต็มตัว / อวัยวะที่สูญเสีย ณ ปัจจุบัน
 • 8. รายงานบันทึกประจำวันการเกิดเหตุ (ถ้ามี) (รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี)
 • 9. รายงานสรุปสำนวนคดี และรูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (Permanent disability) กรุณานำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมดังต่อไปนี้ (ฉบับจริง)

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 3. ใบรับรองแพทย์ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน
 • 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • 5. แบบประเมินการทุพพลภาพถาวร จากแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • 6. สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมดจากโรงพยาบาล ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน
 • 7. รูปถ่ายเต็มตัวของผู้เอาประกันภัยในสภาพปัจจุบันที่เป็น
 • 8. รายงานบันทึกประจำวันการเกิดเหตุ (ถ้ามี) (รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี)
 • 9. รายงานสรุปสำนวนคดี และรูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี
 • 10. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารแบบออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย/ ผู้อนุบาล
 • 11. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาล พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 12. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้อนุบาล พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 13. หนังสือรับรอง หรือหนังสือแต่งตั้งผู้อนุบาล
 • 14. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารแบบออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย/ ผู้อนุบาล

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Coma illness from coronavirus infection disease (COVID 19))

 • 1. ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับจริง)
 • 2. ผลการตรวจโรคว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากห้องทดลอง (Lab test result ฉบับจริง) ที่เป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลในประเทศไทย
 • 3. ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น COVID 19 พร้อมประทับตราโรงพยาบาล

การรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Medical Expenses from coronavirus infection disease (COVID 19))

 • 1. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ พร้อมรายละเอียดสรุปค่าใช้จ่าย รายละเอียดยา เวชภัณฑ์ พร้อมประทับตราโรงพยาบาล
 • 2. ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับจริง)
 • 3. ผลการตรวจโรคว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากห้องทดลอง (Lab test result ฉบับจริง) ที่เป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลในประเทศไทย
 • 4. ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น COVID 19 พร้อมประทับตราโรงพยาบาล

ข้อตกลงคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (Coma illness from the Corona Virus Vaccine 2019 (COVID-19)

 • 1. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ พร้อมรายละเอียดสรุปค่าใช้จ่าย รายละเอียดยา เวชภัณฑ์ พร้อมประทับตราโรงพยาบาล
 • 2. ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับจริง)
 • 3. ผลการตรวจโรคว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากห้องทดลอง (Lab test result ฉบับจริง) ที่เป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลในประเทศไทย
 • 4. ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น COVID 19 พร้อมประทับตราโรงพยาบาล

จ่ายเงินผลประโยขน์เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 • 1. ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับจริง)
 • 2. ผลการตรวจโรคว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากห้องทดลอง (Lab test result ฉบับจริง) ที่เป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลในประเทศไทย
 • 3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมรายละเอียดสรุปค่าใช้จ่าย รายละเอียดยา เวชภัณฑ์

5. วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

- โอนเงิน (กรุณาแนบรายละเอียดบัญชีธนาคาร (Bank account details))

6. วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

หากผู้เอาประกันภัยมีข้อแนะนำ ข้อร้องเรียน ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-078-5656

ส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียน
3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (ชั้น 14) ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110